/ 3 نظر / 9 بازدید
بهار

وای وایییی زهرا خانوم زیر درخت سیبه؟ الهیییی چفد ناز شده[لبخند]

دسترنج

ای جونم ژست گرفتنشووو.از طرف من ببوسش[قلب]

حر

عزیزدلم!چرا ناراحته؟!نکنه عسلو دعواش کردی؟